Nonlinear Photonics, Hattori, Kano, and You Group, University of Tsukuba

Members

Professor
Toshiaki Hattori

Associate Professor
Hideaki Kano

Assistant Professor
Borwen You

D3
Dejun Liu

D1
Shu Yuguchi

M2
Chi Xu
Takumi Iwamura
Tsubasa Kobayashi
Ryohei Takaki
Yusuke Chiba
Naoki Tsukada
Tatsuya Nakamura

M1
Siqi Zhao
Yuuto Kijima
Yudai Suzuki
Koji Furuno
Yuki Takei
Takumi Maruyama

D4
Ryuji Iwasa
Yuki Oka
Daiki Kaneta
Shu Sato
Yuki Nishida
Kosuke Fujitani

Research student
Boran Liu
Zhaorui Su
Jianan Liu