Nonlinear Photonics, Hattori, Kano, and You Group, University of Tsukuba

Members

Professor
Toshiaki Hattori

Associate Professor
Hideaki Kano

Assistant Professor
Borwen You

D2
Liu Dejun

D1
Rie Sakuragi

M2
Masahiro Kimura
Yoshiharu Yamada

M1
Takumi Iwamura
Chi Xu
Tsubasa Kobayashi
Ryouhei Takaki
Yusuke Chiba
Naoki Tsukada
Tatsuya Nakamura

B4
Yusuke Iwai
Tomoki Otsuki
Yuto Kijima
Suzuki Yudai
Koji Furuno
Kyosuke Takahashi
Yuki Takei
Takumi Maruyama

Research student
Xiong Wenzhi
Xu Chi
Zhao Siqi